ایران پرسمان
4گوشه دنیا/ سرقت گنجینه ملکه ماری کوئین
سه شنبه 4 خرداد 1400 - 04:10:27
ایران پرسمان - ایران / سارقان تسبیح طلایی و گنجینه های "ماری کوئین" اسکاتلندی را به ارزش یک میلیون دلار به سرقت بردند.
 سارقان با ورود به قلعه "آروندل اسکاتلند شب هنگام یورش برده و جواهرات ارزشمند ملکه ماری را به سرقت بردند.
"ماری کوئین " در سال 1589 میلادی وقتی سرش را بریدند این تسبیح را در دستانش داشت.پلیس به دنبال سارقانی است که با ورود به قلعه در غرب ساسکس جواهرات را ربوده اند.
"ملکه ماری در سال 1587 در قلعه Fotheringhay به جرم مشارکت در نقشه قتل ملکه الیزابت اول گردن زده شد.
گزارش های پلیس نشان میدهد که سارقان با شکستن شیشه قلعه وارد شده و جام های تاج گذاری و طلا و نقره جات را ربوده اند.

http://www.PorsemanNews.ir/fa/News/291271/4گوشه-دنیا--سرقت-گنجینه-ملکه-ماری-کوئین
بستن   چاپ